Çevre Politikaları

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED),stratejik çevresel değerlendirme (SÇD), çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, gürültü ile iklim değişikliği konuları AB Çevre müktesebatını ve bu tematik alanın çerçevesini oluşturmaktadır. Ayrıca bu alandaki mbirçok uluslararası sözleşme de dikkate haizdir.

Türkiye’nin, AB’ye katılımı için bir ön koşul olan, AB çevre müktesebatına uyumun sağlanması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleştirilmesi zorunlu çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı tartışmalar öngörülmektedir.

Türkiye-AB Katılım Müzakerelerindeki Durum

Avrupa Komisyonu’nun 2018 Türkiye Raporlaru, kimyasallarla ilgili gelişmeler haricinde bu alanda AB standartlarına uyuma ilişkin ilerlemelerdeki eksikliklere işaret etmektedir. Başta ise atık yönetimi ve endüstriyel kirliliğe  dikkat çekilmiştir. 2019 raporu ise, özellikle atık yönetimi, atık su arıtımı ve mevzuat uyumu kapasitesinin artırılması konusunda bazı ilerlemelere rağmen uygulamadaki zayıflıklara dikkat çekmiştir.